Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula dotycząca stosowanego monitoringu wizyjnego

Klauzula dotycząca stosowanego monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie prowadzony jest monitoring wizyjny.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1a, 88-400 Żnin, adres e-mail: cku@znin.pl; telefon: 52 303 20 02).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3.  Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu, obejmującego swoim zakresem wewnętrzne pomieszczenia szkoły będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczy i pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie oraz osób odwiedzających jednostkę, ochrony mienia szkoły
  i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę.
 4.   Nagrania obrazu zawierające dane osobowe słuchaczy, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Centrum Kształcenia Ustawicznego przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
  i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód
  w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku słuchaczy, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), wynikającego
  z postanowień art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez osobę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia, sprostowania, do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu w przypadku gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Szczegółowe środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu ochrony danych pozyskanych w wyniku stosowania przez administratora monitoringu zostały opisane
  w regulaminie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie dostępnego na stronie BIP oraz do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Purczyńska 03-03-2021 14:19:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Tomaszewska 22-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Purczyńska 03-03-2021 14:19:09